Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

KURAN-I KERİMDE LUZUMSUZ AYET YOKTUR         KURAN-I KERİMDE  LUZUMSUZ  AYET YOKTUR
KURAN-I KERİMDE LUZUMSUZ AYET VARDIR DEMEK ŞİRKTİR
NESH: Kaldırmak,hükümsüz kılmak,iptal etmek,bir şeyin yerine başka bir şey koymak gibi anlamlara gelir.Dini literatürde ise nesh şeri bir delil ile sabit şeri bir hükmün daha sonra gelen yani bir şeri delille kaldırılmasıdır. Kendinden önceki hükmü kaldıran delile NASİH ;Kaldırılan delile ise MENSUH denilmektedir. Neshin caiz olup olmadığı ve vukuu
konusunda islam alimleri arasında değişik görüşler vardır.
NESH CAİZDİR VE VARDIR
   Allah(cc) Kuran-ı Kerimi indirinceye kadar eski sayfaları ve kitapların hükmünü kaldırmıştır.Ve nesh olunmayan ve değiştirilmeyen ve kıyamete kadar baki olacak olan Kuran-ı Kerimi indirmiştir. Allah(cc) ıo sahife Adem(as)a indirmiş ve bunun hükmünü Şit(as) gönderdiği 50 sahife ile nesh etmiş. Sonra İdris(as) gönderdiği 30 sahife ile nesh etmiş daha sonra sırasıyla İbrahim /as)ın 10 sahifesini,  Davut(as) gönderdiği Zeburla, daha sonra bu kitabı Musa (as) gönderdiği Tevratla ve İsa (as) gönderdiği İncille değiştirmiş. Ve en son olarak kıyamete kadar hükmü sürecek olan Kuran-ı kerimi indirmiş ve önceki kitap ve sahifelerin tamamının hükmünü kaldırmıştır. Allah(cc)
 KURANIN HÜKMÜNÜ VE LAFZINI HİÇ KİMSE DEĞİŞTİREMEZ
 işte bu konuda ki ayetler.
 AYET:(Hicr.9)”Kuran-ı biz indirdik onun koruyucusu da biziz biz.” Buyurarak Kuran-ı kerimi kendi muhafazası altına almıştır. Üstelik bakın nasıl meydan okumaktadır.
AYET:(İsra.88)”De ki bunun gibi bir kitap meydana getirmek için yeryüzündeki geçmiş ve gelecek bütün insanlar ve cinler bir araya gelse ve birbirlerine destek olsa onun(Kuranın)bir benzerini meydana getiremezler.”Bu konu ile ilgili bakınız.
AYET:(Kasas.49)’ (Resûlüm!) De ki: Eğer doğru sözlüler iseniz, Allah katından bu ikisinden (bana ve Musa’ya inen kitaplardan) daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım!’
AYET:((Hud.13)’’ Yoksa, "Onu (Kur’an’ı) kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: Eğer doğru iseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi (yardıma) çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş on sûre getirin.’’
AYET: (Bakara.23)’’ Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah’tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.’’
ALLAH(CC) BİZ BİRBİRİNE UYUMLU AYET İNDİRİRİZ BUYURUYOR
Artık hiç kimse Kuran-ı kerimin lafzına ve hükmüne kıyamete kadar dokunamıyacaktır.Bunda bütün alimler görüş birliği içindedir.Alimlerin görüş birliği içinde olmadıkları konu.23 senede vahyi tamamlanan Kuran-ı kerimin bazı ayetleri bazı ayetlerini nesh etmiş midir.? Başka bir ifadeyle sonradan gelen ayetler önceden gelen ayetlerin hükmünü kaldırmış mıdır.? Kuran-ı kerimde nesh olduğunu iddia eden alimler şu ayeti gerekçe göstermektedirler.
AYET:(Bakara.106)” Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır.veya onu unutturursak mutlaka daha iyisini veya benzerini getiriririz.” Şimdi bu ayeti dikkatle inceleyelim.Unutturmak ne anlama gelir?Tamamen beyinlerden,yazılardan silinmesi anlamına gelmez mi?  Halbuki nesh edildiği iddia edilen ayetler 1400 senedir hala Kuran-ı kerimde durmuyor mu.Böyle unutturma olabilir mi?Ama eski sahife ve kitaplar unutturulmıştur.Bugün Kuran-ı kerimden başka hiçbir kutsal kitabın ne aslı ne lafzı hiçbiri yoktur. İşte unutturulma budur. Allah(cc) Daha önce indirdiği kitapları kaldırmış ve unutturmuş yerine Kuran-ı kerimi koymuştur. Bu ayette K;uran-ı kerimin içindeki ayetlerin nesh edildiğine dair bir işaret yoktur. Gelelim kuranda nesh vardır diyenlerin delil olarak sunduğu ikinci AYET:(Nahl101)”Biz bir ayetin yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman ki Allah neyi bildireceğini çok iyi bilir.sen apaçık bir iftiracısın dediler.Hayır onların çoğu bilmezler.”     Başta şunu belirtelim ki bu ayetin iniş sebebi Tevrattaki ayetlerin nesh olması ile ilgilidir.Tevrata inanan yahudiler tevratta böyle bir şey yoktu ; buda nereden çıktı; sen Allahın indirdiği tevradı değiştiriyorsun tevratta olmayan şeyleri söylüyorsun; diyerek peygamberimize baskı yapıyorlardı. İşte bu nedenle bu ayet inmiştir. Kuran-ı kerimin ayetleri arasında tuutarsızlık olsa ayetlerden biri diğerini nesh etse hiç kızarlar mıydı? Aksine sevinirlerdi ve koz olarak kullanırlardı öyle değil mi?
HÜKMÜ KALDIRILAN TEVRATTIR- İNCİLDİR
Yahudilerin kızmalarına sebep şu ayetlerdir.
AYET:(Nisa.160-161)”Yahudilerin zulumleri onların birçoğunu Allah yolundan alıkoymaları, nehyedilmelerine rağmen faiz almaları,halkın malını haksız yere yemeleri sebebiyledir ki. Biz kendilerine helal kılınan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık” Bu ayettende açıkca anlaşılacağı gibi yukarıdaki (Nahl.101)in bahsettiği nesih tevratla ilgilidir. İşte yahudiler buna çok kızmışlar ve peygamberimize iftira atıyorsun demişlerdir.Kuran ayetleri arasında nesh edilmiş ayet vardır diye iddia edenlerin delil olarak kullandığı bir ayette şudur.
AYET:(Ala.6-7)”Biz seni okutacağız da asla unutmayacaksın.Ancak Allahın dilediği müstesna.” Bu ayette bize Kuran-ı kerimde nesh ayet olduğunu göstermez.Çünkü Allah(cc) ve peygamberimiz(sav) arasında sadece vahiy yoktur. Ayetlerden başka bildirdiği hadisi kutsiler vardır.Kaldı ki diyelim ki unutturdu o zaman unutulan şey Kuranda nasıl olur. Bunu açıklayabilirler mi acaba. Şimdi Kuranda nesih ve mensuh ayetler vardır diyenlerin nasih ve mensuh olarak kabul ettiği ayetleri inceleyelim. Onlar içki hakkındaki son indirilen ayetin önceki  iki ayeti nesh ettiğini iddia ediyorlar bakalım doğrumu söylüyorlar. İçki hakkında inen ilk ayet şudur.
AYET: (Bakara.219”Sana şarap ve kumar hakkında soru sorarlar deki Her ikisinde de büyük bir günah(zarar) ve insanlar için bazı faydalar vardır. Ancak Her ikisinde de günahı(zarar) faydasından büyüktür.” Bu ayette içki içebilirsiniz hükmü var mıdır?  Allah aşkına aksine günah ve zararlı olduğu bildiril miyormu? Bir şeyin az bir faydası olması onun günah ve zararlı olmasına engel değildir. Bir şeyin zararı faydasından çoksa o şey terkedilir. Haram kılınır. Haramların tamamında bazı faydalar vardır. Ancak bunların az bir faydası var diyerek helal mı? kabul edeceğiz. Allah(cc) kuranı 23 senede peyderpey indirmesinin hikmetleri vardır. İslamın ilk yıllarında müminleri islama ısındırmak için ilk inen ayetler itikat ve akaid inanç ve iman konusunda olmuştur. Bunun böyle olmasının elbette birçok sebebi vardır ancak iki sebep önemlidir. İslama yeni girmiş birine önce iman ve itikad öğretilmiş. İslama ısınmaları sağlanmıştır. Yeni müslümana namaz kıl, oruç tut ,zekat ver, içki içme demek doğru değildir. Nitekim haram ve helalların ve ibadetlerin tamamı sonraları indirilmiştir. Yoksa ilk yıllardaki ayetler başka; sonraki yıllardaki ayetler başka değildir. Kaldı ki Allah(cc)
AYET: (Bakara.285)”Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemez.”  İçki hakkındaki ikinci ayete gelince
AYET:(Nisa-43)”Ey iman edenler siz sarhoş iken de söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de yolcu olan müstesna güsül edinceye kadar namaza yaklaşmayın”
 KURANDAKİ AYETLER BİRBİRİNİN TAMAMLAYICISIDIR
Bu ayetin neresi birinci ayete ters. Bu ayette sarhoş olarak namaza yaklaşmayın buyruluyor. Birinci ayette sarhoş namaz kılabilirsiniz diye bir cümle var mı? yok o halde nasıl oluyor da bu ayet ilk ayeti neshediyor(Hükmünü kaldırıyor) anlamak mümkün değildir.Gelelim bu iki ayetin hükmünü kaldırdığı söylenen son ayete.
AYET:(Maide.90-91)”Ey iman edenler şarap,kumar,dikili taşlar,fal ve şans okları birer şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister. Sizi Allah ı anmaktan ve namazlardan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz öyle değil mi.?”
Şimdi bu ayetin önceki ayetlerin hükmünü kaldırdığını nasıl söyleyebiliriz. Önceki ayetlerde içki için kumar oynayın denmiyor ki nesh etmiş olsun. Aksine bu üç ayet biri birini tamamlıyor.
 Gelin üçünü birleştirelim bakalım nasıl bir mana çıkıyor. İçki az bir faydası olsa da zararı çok büyük olan büyük bir günahtır. İçkili namaz kılınmaz. Bundan uzak durmalı uzaklaşmalıdır. Hani nerde tenakus. bırakın tenaküsü mükemmel bir ahenk ,birbirini açıklama, birbirini tamamlama vardır.
Gelelim bir başka iddiaya Bakara180. ayetin hükmünün nisa 11. ayetle hükmünün kaldırıldığını iddia ediyorlar bakalım öylemi.
KADINA BİR HİSSE ERKEĞE İKİ HİSSE VERİLMESİ DOĞRU MUDUR?
AYET:(Bakara.180)”Birinize ölüm geldiği zaman eğer bir mal bırakacaksa anaya babaya yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmek Allahtan korkanlar üzerine bir borçtur.” şimdide bu ayetin hükmünü kaldırdığı iddia edilen ayeti okuyalım.
AYET:(Nisa.11)”Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadının payının iki mislini(miras) emreder. İkiden fazla kadın iseler. Ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yanlız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa ana babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yokta ana babası ona varis olmuş ise anasına üçte bir düşer.Eğer ölenlerin kardeşleri varsa anasına altıda bir düşer.BÜTÜN BU PAYLAR ÖLENİN YAPACAĞI VASİYETTEN VE BORÇTAN SONRADIR(مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(minbeğdi veasiyyetin yusibiha evdeyni)”
Allah aşkına söyleyin bakalım bu iki ayet arasında uyuşmayan nedir. birbirine zıt, birbirine ters olan nedir.Aksine ikinci ayet birinci ayetin tamamlayıcısıdır.izahıdır tefsiridir. açıklamasıdır.Şimdi iki ayeti birleştirip değerledirelim. Buyuruyor ki Allah(cc) birinizin malı varsa öleceği zaman vasiyet etmek üzerine borçtur. İkinci ayette de vasiyet yerine geldi. borç varsa ödendi. bunlardan arda kalan bu şekilde paylaştırılıyor.yoksa vasiyet yasaklanmış değildir ve kadına vasiyet olmadan ikide bir hisse düşmez.kadına ikide bir düşmesi vasiyet yapılmış, borçlar ödenmiş. ölen kişi herkesin payını vermiş. geriye kalan mallar bu şekilde pay edilecektir yoksa vasiyet olmadan iki erkeğe bir kadına yok böyle bir şey. Arapça bilenler inecelesin bakalım.ne diyor kuran (min beğdi vasiyyetin)vasiyyetten sonra tekrar ediyorum. vasiyyetten sonra.Ama ne yazık ki bunu görmezden geldiler erkekler yüzyıllardır kadınların iki katını aldılar. Kadınlara zulmettiler üstelikte din düşmanlarına koz verdiler islam kadını hor görüyor diye. Evet iki ayeti birleştirip okuyalım. Birinize ölüm geldiğinde vasiyyet etsin vasiyyetten sonrada nisa 11 ayetteki gibi paylaştırılsın.
 KURAN-I  KERİMDE  LUZUMSUZ AYET VAR MI?
Sayın okurlar bu kişiler yani Kuranda nesh ve mensuh ayet var olduğunu iddia edenler. Kaç tane ayetin nesh edildiği hakkında ihtilaf etmişlerdir.Sadece bu bile ne kadar yanlış yolda olduklarını göstermeye kafidir. Abdurrahman ibni ali(ölüm1201) Kuranda mensuh ayetlerin sayısının 274 olduğunu söyler. Hibetullah İbni Selame(ölüm.1019)235.  Muhammet İbni Hazm(ölüm.1064)214 ayet, Ebu Cafer Ennah(ölüm.949).138 ayet, Abdulkadir El Bağdadi 66 ayet. Celalettin Essuyuti 22 ayet, Muhammet Suad Celal 4 ayet mensuh bulunduğunu iddia eder. Kaynak(menahilul irfanfiulumil kuran1943 11.250-269.sayfalar)
İşte görüldüğü gibi Kuranda hükmü değiştirilmiş ayetler vardır; diyen alimler arasında bile birlik yoktur. Şimdi karşılaştırma yapmanız için Kuran-ı kerimde nesh edilmiş ayet yoktur diyen alimleri de hatırlayalım. Ebu müslim(934) tek başına bile bu alim ki sahih hadislerin çoğunu bizlere ulaştıran alimdir. İşlerine geldiği zaman onun rivayet ettiği hadisleri doğru kabul eden bu zatlar. onun en can alıcı Kuranda nesh edilmiş ayet yoktur sözünü nedense kaale almamışlardır. Ondan başka Şah Veliyullah Dıhlevi ki oda büyük alimdir.(ölüm.1762)v.b birçok alim Kuranda mensuh ayet olmadığını söylemektedirler. Kuranda mensuh ayet vardır diye iddia edenlerin iddialarına devam edelim. Öyle bir iddiaları varki kan dondurur. Onlara göre hadis ayetin hükmünü nesh eder.Yani hadis ayetten üstün olabilir. Ayetin hükmü değil hadisin hükmü geçerlidir. Peygamberimiz hüküm verir; ancak Kuranın çerçevesi içersinde; Kuran anayasa; hadislerde kanundur. Dolayısıyla kanunlar asla anayasanın dışına çıkamaz. Çıkarsa ne olur. Uyarılır. peygamberimizin helalı haram, haramı helal yapma yetkisi yoktur .Bakın buna güzel bir örnek var. Kuranı kerimde
 AYET:(Tahrim 1.ayet)”Ey peygamber; eşlerinin rızasını arayarak Allahın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram kılıyorsun”  Görüldüğü gibi Allah(cc )bırakın başkasını kendi özel hayatında bile peygamberimizin helalı haram kılmasına izin vermiyor. Kaldı ki birçok ayette
AYET: (Araf.54)” Hüküm yanlız Allaha aittir.
AYET:(Kehf-26)”Allah hüküm koymakta ortak kabul etmez”  v.b birçok ayet vardır. Dolayısıyla Allahın vermediği bir hükmü peygamberimiz bile olsa veremez .Bu girişten sonra konuya gelirsek.Bakın şimdi yazacağım ayeti nasıl anlıyorlar.
AYET:(Nur.2)”Zina eden erkek ve zina eden kadından her birine yüz sopa vurun. Allaha ve ahiret gününe inanıyorsanız.Allahın indinde ona acıyacağınız tutmasın(sayıyı mutlaka yüz yapın.)Müminlerden bir kısmı da cezaya şahitlik yapsın.”Şimdi bu ayette recm cezası yok değil mi? yok ama bizimkiler Allahın vermediği cezayı verecekler ya bakın nasıl bir yol buluyorlar.
HZ ÖMERE ATILAN İFTİRA
Bu ayetin hükmünü Hz.ömerin şu sözü kaldırıyor; diyorlar.Abdullah B. Abbas Hz Ömerin minberde şöyle dediğini iddia etmiştir.”Allah(cc) peygamberi(sav) i hak olarak göndermiş ve ona kitabı indirmiştir. Recm ayeti de ona indirilen ayetlerden idi. Biz bu ayeti okuduk anladık ve ezberledik. Resulullah recmi uyguladı bizde uyguladık. Korkarım zaman geçince birileri çıkıp . Biz Allahın kitabında recmi bulamıyoruz der. ve Allahın indirdiği farzı terkederek sapıklığa düşerler”.(müslim.hudud.15)
Aman Allahım baştan sona felaket.Din düşmanlarına tam malzeme; Başta şu ayeti inkar var.
AYET:(Enam.38)”Biz bu kitapta herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık nede fazla bıraktık” Allah(cc) biz Kuranda hiçbir şeyi eksik bırakmadık buyuruyor. Bunlar Hz Ömeri kullanarak diyorlar ki hayır eksik bırakıldı. Recm kurana konmadı. ki buda yanlış Kuranda recm ayetleri var ama onların istediği gibi değil. müslümanın müslümanı taşlıyarak öldürmesi değil kafirlerin peygamberlere ve müslümanlara taşlarız sizi tehdid olarak var.
AYET:(Hud.91)Şöyle dediler: “Ya Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu biz anlamadık! Ve gerçekten biz, seni içimizde zayıf görüyoruz. Ve senin rahtın (sana destek olan gurubun) olmasaydı mutlaka seni taşlardık. Ve sen, bize karşı üstün değilsin.”)
AYET:(Yasin-18)’’Dediler ki: “Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz, sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur.” Bu iki ayet Kuran-ı kerimde recm ayeti olduğuna açık delildir. Bu sözü Hz Ömer söylemedi iftira atıyorlar da hadi diyelim ki söyledi. Orda biz o ayeti ezberledik anladık diyor; yani çoğul kullanıyor.madem ki başkaları da biliyordu onlar niçin söylemediler evet Hz Ömer vahiy katibi idi. Ama ondan başka vahiy katipleri vardı.(hz Ebu Bekir, Osman B. Affan ,Ali B.Ebu talib, Zübeyr, B. Ubeyy, Zeyd ,Muhammet B. Seleme) Bunlarda vahiy katibi idi bunlarında tasdik etmesi gerekmez miydi? Yok ne tasdik, ne inkar, hiçbir şey yok. Çünkü Hz .Ömerin böyle bir sözü yok. Kaldı ki kendisi vahiy katibi olan bir insan bunu Kurana eklemez miydi yok, yok ,yok ,neresinden bakarsanız bakın sakat.Bir de demezler mi ki Hz Ömer hutbede bunu söyledi kimsede itiraz etmedi. Gülmek mi lazım ağlamak mı?. Peki tastikleyen varmı yok. Böyle bir konuşma yok ki destekleyen veya karşı çıkan olsun. Aman Allahım böyle korkunç bir iftira yüzünden yüzyıllardır müslümanların boyunlarını büktüler.Kafirlerin bizimle alay etmelerine sebep oldular. Hz Ebubekir  Hz Osman onlarda vahiy katibi neden onlardan haber yok. Allah(cc) onları öyle bir şaşırttı ki deselerdi ki peygamberimizin hadisleri var uygulamaları var.problem olmayacaktı. Ama Allah(cc) yalanlarını yüzlerine vuracak ya böyle onları şaşırtıyor. Kurana ek yapmak la iddialarını sağlamlaştırdıklarını sanıp yalanları; foyaları meydana çıkıyor.Peygamberimizin recm cezasını 4 kez uyguladığını söylüyorlar. Ama ne önemi var Kurana dil uzatanlar Peygamberimize haydi haydi dil uzatır.
Evet sayın okurlarım acı ama gerçek budur. Kuranın ayetlerini değiştiremeyenler böyle hilelerle islama büyük zarar vermişler halada vermeye devam ediyorlar. Allah(cc) recm cezası vermediği halde recm cezası var diyenler. Boşanma için iddet bekleme gerekir, iki şahit gerekir dediği halde şahitsiz. iddetsiz bir kerede 3 defa boş dersen karın boş olur diyenler. Ki bu boşanma konusuna ayrıca değineceğim inşaallah bundan sonraki konum boşanmayla ilgili olacak ayrıntılı bilgi verecem inşaallah.Mirasta vasiyetten ve borçlar ödendikten sonra kadına 1 erkeğe hisse dendiği halde vasiyyeti ve borçları ayetlerini atlayıp kadınların mallarına el koyanlar bunlar.Sayın okurum Allah aşkına tabuları kır.Sözü kimin söylediğine değil; doğrumu söylediğine bak. Onların ayağının tozu olamam doğru ama onlar benden, sizden üstün olabilirler. Fakat kuran dan damı üstünler.Onları eleştirmeyelim diye siz Kurandan anlamazsınız. O ayetler müteşabih Allahtan başka veya bizden başka kimse anlamaz diye önümüzü kapattılar. Papazlar gibi. müteşabih konusunuda ayrıca ineceliyecez inşaallah.Nesh konusu çok uzun yazılması gereken bir konu ama maksat anlaşıldı . İnşallah.